Tietosuojaseloste

Päivitetty 7.7.2023.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Diagno Finland Oy (y-tunnus 1935917-9), Läntinen teollisuuskatu 2, 02920 Espoo,  https://www.diagno.fi.
 2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
  Satu Tiililä, tietosuoja@orum.fi
 3. REKISTERIN NIMI
  Diagno Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
 4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
  – henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde tai jäsenyys)

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat palvelujen tuottaminen, asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpito, markkinointi ja rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien tuottaminen. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimus-toimintaan.

 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
  – etu- ja sukunimi
  – yritys/organisaatio
  – osoitetiedot
  – puhelinnumero
  – sähköpostiosoite
  – ajoneuvon rekisterinumero
  – maksutiedot.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. markkinoinnin automaatiojärjestelmän kautta, sähköisillä lomakkeilla verkkosivuilta, sosiaalisten medioiden kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas, yhteistyökumppani, työnhakija tai arvontaan tai kilpailuun osallistuva luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja saadaan Traficomin ylläpitämästä sähköisestä liikenneasioiden rekisteristä (kuten esimerkiksi valmistenumero ja teknisiä tietoja).
 7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
  Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta.
 8. TIETOJEN KÄSITTELY
  Rekisteröityjen tietoja käsittelevät vain palvelun tuottamiseen kuuluvat henkilöt. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu tietojen luovuttajan kanssa. Joskus tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Jos rekisteröity tilaa AVILOO PREMIUM -testin, rekisteröityjen tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän kumppanille AVILOO GmbH:lle. AVILOO GmbH käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti ja eril-lisen kirjallisen sopimuksen perusteella reksiterinpitäjän tietoturvaohjeiden mukaisesti. Luovutettavia tietoja ovat: ajoneuvon valmistenumero, rekisteröidyn sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Luovutettuja tietoja käytetään palvelun tuottamiseen. Luovutettuja tietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen. Lisäksi rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovut-taa rekisterinpitäjän muille kumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella reksiterinpitäjän tietoturvaohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tilastollista tai anonymisoitua tietoa, jota ei voida yhdistää rekisteröityyn, esimerkiksi tutkimuskäyttöön.
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden kumppanien ja työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@orum.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 11. OIKEUS SAADA PÄÄSY OMIIN TIETOIHIN
  Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy niihin itseään koskeviin hen-kilötietoihin, joita rekisterinpitäjä käsittelee.
 12. OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja.
 13. VASTUSTAMISOIKEUS
  Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Lisäksi luonnollisella henkilöllä on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yksittäisluovutuksena. Oikeushenkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
  Tilanteessa, joissa tietoja käsitellään tilastollisia- tai tutkimustarkoituksia vasten, rekisteröity voi vastustaa tietojen käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jolloin rekisterinpitäjän on lopetettava tietojen käsittely.

AVILOO PREMIUM -akkutestin tietosuojaseloste

Henkilötietojesi huolellinen käsittely ja suojaaminen on meille erityisen tärkeää. Käsittelemme siksi tietojasi yksinomaan lakimääräysten, erityisesti GDPR ja tietosuojalain perusteella.

Haluamme huomauttaa, että tiedonsiirto Internetissä (esim. sähköpostiviestinnässä) voi sisältää tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaus kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

SELOSTEEN SISÄLTÖ

  1. Näiden käyttöehtojen oikeudellinen vaikutus
  2. Henkilötietojen käsittely
  3. Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille palveluntarjoajille
  4. Tietoturva
  5. Sinun oikeutesi
  6. Tietosuojakäytännön päivittäminen
  7. Ota yhteyttä

   Tämä tietosuojaseloste toimii tietona suorittamastamme tietojenkäsittelyssä, sen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksista sekä rekisteröidyn oikeuksista tähän liittyen ja koskee aviloo.com-verkkosovellusta. Jos tämän selosteen osat tai yksittäiset ehdot eivät ole laillisia tai oikeita, tämä tosiasia ei vaikuta muiden osien sisältöön tai pätevyyteen.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
  Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (ns. “rekisteröity”) koskevia tietoja. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, ikä, sukupuoli, sosiaaliturvatunnus. Lisäksi on olemassa myös erityisiä henkilötietojen luokkia (ns. “arkaluonteiset tiedot”). GDPR määrittää tämän sisältävän esimerkiksi terveystiedot tai rikosoikeudellisiin menettelyihin liittyvät tiedot.
  Keräämme, käsittelemme ja käytämme rekisteröityjen henkilötietoja vain, jos niille annetaan GDPR mukainen oikeusperusta, seuraavissa tilanteessa:

  Jos haluat rekisteröityä testaajaksi ja/tai ostaa AVILOO-akkutestin, käsittelemme seuraavia tietoja:

  – etu- ja sukunimi
  – osoite
  – puhelinnumero
  – sähköpostiosoite
  – rekisterinumero

  Osana koeajoja keräämme sopimuksen mukaisesti henkilötietoja muiden teknisten tietojen lisäksi. Nämä tiedot kerätään yksinomaan akun diagnostiikkaa varten. Seuraavia tietoja kerätään:

  – ajoneuvon valmistenumero
  – GPS-tiedot tietojen validointiin ja petosten havaitsemiseen.

 2. TIETOJEN SIIRTO KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJILLE
  Tiettyjen tietojenkäsittelytoimintojen monimutkaisuuden vuoksi meille on välttämätöntä tarjota tiettyjä palveluita kolmansien osapuolten kanssa. Kaikki käsittelijät, joille henkilötietoja luovutetaan, ovat sopimuksessa velvollisia pitämään ne luottamuksellisina ja heillä on oikeus käsitellä tietojasi vain palvelunsa puitteissa.Kussakin yksittäistapauksessa merkityksellisten tietojen välittäminen tapahtuu lain tai säännösten perusteella.Sopimukset seuraavista palveluista kolmannen osapuolen kanssa:
  – IT-palveluntarjoajat
  – Akun diagnosoinnin optimoimiseksi välitämme myös teknisiä tietoja ilman henkilökohtaista viittausta EU:n ulkopuolisille mahdollisesti sijaitseville palveluntarjoajille. Nämä palveluntarjoajat ovat sähköisen liikkuvuuden ja akkutuotannon tuottajia tai valmistajia sekä tutkimuslaitoksia.
 3. TIETOTURVA
  Ryhdymme tarpeellisiin ja asianmukaisiin teknisiin turvatoimiin rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseksi katoamiselta, tuhoutumiselta, väärentämiseltä, manipuloinnilta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä. Tietosi säilytetään turvallisessa, huippuluokan käyttöympäristössä ja palvelin on yksinomaan EU:n lainkäyttöalueella.Pääsy verkkosivuillemme on suojattu HTTPS-protokollan kautta, jos selaimesi tukee SSL-protokollaa. Tämä tarkoittaa, että päätteesi ja palvelimemme välinen viestintä on salattua.Rekisteröityjen syöttämät tai paljastamat henkilötiedot on suojattu luvattomalta käytöltä salatulla lähetyksellä, pääsysuojatulla tallennustilalla, johon ei ole pääsyä ulkopuolelta sekä palvelimien fyysisellä suojauksella. Turvatoimenpiteitä tarkistetaan jatkuvasti tekniikan kehityksen mukaisesti. Tällaisia toimenpiteitä ovat SSL-salauksen lisäksi myös säännölliset ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset, pysyvä palvelinvalvonta ja varmuuskopioiden hallinta.
 4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on yleisesti oikeus saada pääsy, korjata, poistaa, rajoittaa tai siirtää tietoja sekä peruuttaa ja vastustaa tallentamiamme tietoja.Jos uskot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lain säännösten mukaista, sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietojen käsittelystä Suomen tietosuojavaltuutetulle ja Itävallan tietosuojaviranomaisille.
 5. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
  Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojakäytäntöä tarpeen mukaan teknisen kehityksen ja oikeudellisten muutosten huomioon ottamiseksi.
 6. OTA YHTEYTTÄ
  Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä tai huolenaiheita tietosuojasta, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla yhteystiedoilla:

  AVILOO GmbH, Brown-Boveri-Straße 16, 2351 Wiener Neudorf, Austria
  tel: 432236 374 036
  e-mail: info@aviloo.com